Monday, June 9, 2014

TEKTONIKA - TECTONICS

 CRO - EN

TEKTONIKA - TECTONICS - Vesna Kolobarić
- 3 rings for group exhibition in gallery KARAS in Zagreb
- 3 PRSTENA NA VIROVIMA OD ŽIČANE MREŽE ZA SKUPNU IZLOŽBU "ECO - ART" U GALERIJI KARAS, SKUPNA IZLOŽBA ČLANOVA ULUPUH-a (Udruženje Likovnih Umjetnika Primijenjenih Umjetnosti Hrvatske)
sinoć, 03. 06.2014. u galeriji KARAS u Zagrebu je otvorena selektirana skupna izložba članova ULUPUH-a ECO ART, kustos izložbe je Ana Lendvaj, autor koncepta Davorin Klarić...3 moja rada su izložena *-*
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.922406937775505.1073741869.197562420259964&type=1

http://www.ulupuh.hr/hr/izlozbe.asp?slika=1301%2F2014-06-03_16.12.12.jpg&id=1301

srebreno bakreno prstenje na tuljku od žičane mreže, na virovima

Inspiracija ima poveznicu sa odronima zemlje i okruglim rupama koje misteriozno nastaju po cijeloj našoj Planeti s različitim znanstvenim objašnjenjima ili zaobilaženjem istine…da li je u pitanju posljedica iskorištavanja resursa nafte, brojnih rudnika, pomicanje tektonike Zemlje uslijed aktivnosti vulkana…ili su možda posljedica znanstvenih eksperimenata nastalih iskorištavanjem zapisa Nikole Tesle ? Rupe koje nastaju u jezerima i močvarama stvaraju virove i gutaju vodu smanjujući vodostaj do isušivanja. Mijenja se eko sustav. Začuđujući je njihov pravilan geometrijski oblik kao da je izbušen modelom za krafne. Rupe ipak ostaju misterija za javnost....ili su ipak pobjegle frekvencije iz zapisa Nikole Tesle ;)

Nakon što napustimo znanstveno promatranje ovog prirodnog fenomena možemo uživati u pogledu na tektoniku zemlje koja se otkriva pogledu u dubokim slojevima ili se oduševljavati kretanjem vode u virovima koja je kao prirodni ples, obrnuta pirueta.

Tehnika:

Ovo je inspiracija koja je pokrenula moje umjetničko istraživanje u tektonici metala. Ekološki predznak upotrebi materijala daje bakar koji sam reciklirala. Uzela sam komad stare bakrene rine za odvod vode. Složila sam naizmjenično 6 slojeva srebrenih i bakrenih limova, to je polazište Keum Boo (kam bu) tehnike, stara Japansko-Korejska tehnika koja se koristila za izradu mačeva. Proces Keum Boo tehnike sam malo izmijenila, ekperimetirala i dobila na zagrebanim mjestima vidljive slojeve srebra i bakra, a na drugim mjestima napuhnuća. Površinu sam obrađivala plamenikom, retikulacijom za dodatnu tektoniku metala, mjestimično sam lotala srebrenu prašinu, granulirala ili utisnula reljef mrežice te mjestimično patinirala. TECTONICS - Tectonics - Vesna Kolobarić
- Three rings for group exhibition in gallery KARAS in Zagreb
- 3 RING
on the whirlpools of wire mesh for group exhibition "ECO - ART" In Karas Gallery, GROUP EXHIBITION OF MEMBERS ULUPUH (Association of Artists of Applied Arts Croatian)
Last night, 03 06.2014. Karas Gallery in Zagreb opened selected group exhibition of members ULUPUH ECO ART, exhibition curator Ana Lendvai, the author of the concept Davorin Klaric 3 ... my 
works are exposed * - *


silver copper rings on the cone of wire mesh, on the whirlpools

 Inspiration has a link with landslides and round holes that mysteriously occurring throughout our planet with different scientific explanations or circumventing the truth ... if it comes to the consequences of the exploitation of oil resources, many mines, move the tectonics of the Earth due to the activity of the volcano ... or perhaps a result of scientific experiments created by exploiting of records Nikola Tesla? Holes formed in lakes and swamps create whirlpools and swallow the water reducing the water level to dryness. Changes to the eco system. Astonishing their regular geometric shape such that the punched model for donuts. Holes still remain a mystery to the public .... or have escaped the frequency of records of Nikola Tesla ;)


Once you leave the scientific observation of natural phenomena you can enjoy the view of the tectonics of land that is being revealed in terms of the deep, or be delight with the movement of water in whirlpools, which is like a natural dance, opposite pirouette.

 technique:
This is the inspiration that started my artistic research in the tectonics metal. Ecological sign using materials that I recycle copper. I took a piece of old copper for water drainage. I put six alternating layers of silver and copper plates, it is starting point of Keum Boo (kam bu) techniques, an old Japanese-Korean technique that is used to produce swords. The process of Keum Boo technique
changed a little , with the experiment I got on scratched places visible layers of silver and copper, and on the others places are bubles. I worked on the surface with torch, reticulation for additional tectonics metal, occasionally I soldering silver dust, granulated or make relief mesh and partly patina.


About inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...