Friday, October 14, 2011

SAMOSTALNA IZLOŽBA "...o vjetru, letu i pokretu!" SOLO EXHIBITION "„…about wind, flying and movement!“

HR - EN
„…o vjetru,letu i pokretu!“ 
„…about wind, flying and movement!“
7. listopad - 3. studeni 2010. u Muzeju Đakovštine u Đakovu, Starčevićeva 34
08.- 18. 2011. u galeriji "Zvonimir" u Zagrebu Bauerova 33 i biti će dio programa MODNI ORMAR, projekt studija dizajna tekstila i odjeće Tekstilno-Tehnološkog fakulteta u Zagrebu
http://port.hr/pls/w/event.event_page?i_event_id=75830&i_event_area_id=24&i_city_id=-1&i_topic_id=&i_county_id=421

https://www.radio-djakovo.hr/2011/10/vesni-kolobaric-torzo-kao-inspiracija/

http://www.morh.hr/hr/morh-u-zajednici/kultura/izlozba-%E2%80%9E%E2%80%A6-o-vjetru-letu-i-pokretu%E2%80%9C-u-galeriji-morh-a.html

Izložba je ostvarena pod pokroviteljstvom Grada Đakova i gradonačelnika Zorana
Vinkovića i sredstvima autorice.

The exhibition was organized with the support of the City Mayor and the City
Council of Djakovo Zoran Vinkovic and the autor herself.


The artist - me, Vesna Kolobaric

Hello, me, the artist in the middle of exhibition
TREPERENJE - BLINKING


ZAMAH - WAFT


ZRNATA PTICA - GRAINY BIRDS

KONCEPT IZLOŽBE: Vesna Kolobarić
„…o vjetru,letu i pokretu!“

Iz ciklusa „FRONTALNI TAM-TAM“ razvio se niz radova nadograđen digitalnim medijem. Ovaj koncept je nova ideja i prvo predstavljanje kompozicije skulpture ženskog torza u tehnici papier mache sa fotografijom obrađenom ili stvorenom u photoshopu.

Umjetnost likovnim tehnikama i temama uvijek korespondira sa vremenom u kojem stvara. Vizualno ju smještamo u vrijeme nastajanja. Naše je vrijeme vrijeme tranzicije, miješanja tradicije i novih medija, propitkivanja porijekla i prihvaćanja globalizacije. Ovo je koncept spoja tradicionalnih tehnika i digitalnog medija. Moje je stvaralaštvo tematski podijeljeno u ciklusima koji se međusobno prožimaju. .
U svom stvaralaštvu dajem naslutiti da mi je polazište inspiracije esencija poimanja dizajna kao dekorativnog doživljaja nakon čega se udaljavam od očekivanog i iznosim emotivne doživljaje koje kompozicijom, materijalima, bojama i taktilnošću pretačem u umjetničko djelo neprimijenjenog karaktera.Čipka i tkanina su uvijek tu prisutni da ukrase i daju senzibilitet, podsjete na porijeklo i Slavonsko stvaralaštvo. Od tradicije do modernosti. U površinama skulptura torza osjeća se inspiracija zemljom, reljefom i pukotinama nastalim sušama. Koloristički i taktilno osjeća se podneblje koje me prožima, kojem pripadam genetski i emotivno.
Digitalni medij brushevima prati emotivno stanje, doživljaj vjetra i pokreta, miris zelenila, mahove ptica. Osjeća se tektonika materijala i korespondencija sa prirodom. Kada nas zemlja nahrani svojim plodovima ostaje nam priroda da ju osjetimo i „spremimo“ u emotivne pretince.

Tijela su u mirovanju sa željom za kretanjem. Kao da promatraju pokrete oko sebe i spremaju se za let. Postoji želja da se organski stope sa krilima, da osjete vjetar, let i pokret. Tema je asimilirana iz osobnog života.

autorica koncepta: Vesna Kolobarić


LEPET - FLAPPING


ČETIRI LEPETA - FOUR FLAPPING


LEPET - FLAPPING


CONCEPT OF THE EXHIBITION:
„…about wind, flying and movement!“

From a cycle „FRONTAL TAM-TAM“ a series of works has been developed and upgraded with digital medium. This concept is a new idea and the first presentation of a composition of the sculpture of female's torso in technique papier mache with a photograph processed or created in Photoshop.

Visual art's techniques and topics always correspond with the time in which they are created. Visually, we place them in the time of creation. Our time is the time of transition, of blending tradition and new media, making enquiries about origin and accepting globalization. This is a concept of coupling traditional techniques and digital medium. My creativity is divided in cycles according to topics that are interpenetrated.
In my creative endeavour I give a hint that the starting point of the inspiration is the essence of understanding design as a decorative experience. Afterwards, I depart from the expected and present emotional experiences that I translate with composition, materials, colours and tactility into a work of art of unapplied character. Lace and fabric are always present here to decorate and give sensibility, remind of origin and Slavonian creativity. From tradition to modernity. In surfaces of the sculptures of the torso one can feel inspiration with soil, relief and cracks that occur after draughts. Colloristically and tangibly a climate is sensed that has imbued me that I belong to genetically and emotionally.
Digital medium with brushes follows an emotional state, the experience of wind and movement, the scent of green vegetation, birds flapping with their wings. It is possible to feel the tectonics of materials and correspondence with nature. When the earth has fed us with its fruits, what remains is nature to feel it and to „put it away“ into emotional drawers.

Bodies rest but wish to move. As if they are watching movements around them and get ready for flying. They wish to form a union with wings, to feel wind, flying and movement. The topic has been assimilated from personal life.

Vesna Kolobarić

translation: Jasmina Pešek


PROTEZANJE - STRETCH


MRKLI MRAK - DARKLY DARKNESS


OKAMINA - FOSSIL


PREDGOVOR KATALOGA
Vesna Kolobarić „…o vjetru, letu i pokretu!“

Možemo li vjerovati naslovu koji kaže da će umjetnica ovdje govoriti „… o vjetru, letu i pokretu!“, ili ih ona samo sanja, želi, moli za njih, ali oni – ne dolaze?! Osnovni je dojam da se sve njeno događa duboko dolje, gdje nema vjetra, leta i pokreta u svakidašnjem značenju tih riječi. Istina je da smo njom u podzemlju, u arheologiji ideje koja joj ne da mira, a koja se pojavljuje na desetke načina kao tiha „vojna formacija“ otvorena našoj potrazi za smislom te umnožene slike. Sve se čini jednostavno: iz zidnih „slika“ i podloga izranja impresivni broj ženskih torza kojima je autorica namijenila ulogu pripovjedača „tihe priče“ čiji sadržaj, međutim, moramo sami odgonetnuti. To neće biti teško, ali niti do kraja izvedivo!
Torza su ženska, nema u njima ničeg muškog, pa je logično misliti o njima kao o ženskom subjektu i njegovoj misli. Kakva je ta misao? Upućena je svemu svijetu, ali se napadnim odsustvom naznaka suprotnoga spola odgonetava upravo kao misao o njemu - ne do kraja, i ne samo o njemu, ali svakako o njemu. Sve što je isključeno, govori, naime, o sebi kao da je prisutno. Daje nam ključ za odgonetku. Upućuje na važan sloj priče. Na odnose čiji sadržaj valja očitati iz onog prisutnog. Torza su oblikovana od mljevenog papira, tehnikom papier-machea. Mrkih su, prigušenih tonova; mutno siva su, crna, zaprljana. Čine se natrula! Takav torzo je tijelo koje reagira. Ono reagira na sve oko sebe, iz svog ženskog subjekta, postajući paradigmom rodno/spolnih konstrukcija, ali i odnosa prema prirodi/pejzažu, kulturi kao konstruiranoj, a ne dobivenoj, zatečenoj stvarnosti. Iz teških površina torza izbijaju podzemne poruke.
Izbočeni volumeni torza svom snagom umnažaju osjećanja. Umjetnica temeljenom materijalu za torza -  mljevenom i kaširanom papiru - dodaje cement, zidnu boju, zemlju, zrnca iz filtera za vodu, narezane niti konca… Tako svaki put dobiva drugačiju površinu torza. Drugačiju likovnu poruku. Taj pejzaž torza, ta „terra incognita“ polako pulsirajući otkriva autoričin emocijski ekvivalent - temeljno taman, ali ispitivački znatiželjan i borben.
Otkriva svoju snagu. Nastoji iskoristiti staro pravo umjetnika da se služi svim sredstvima kako bi iskazala intenzitet emocije. Osnovnom tijelu torza na nekim mjestima dodaje emocijski neusporedivo toplije ekvivalente - čipku, ready made predmete, perje, lemljenu čipku od žice, guste namaze ljepila, niti rafije, predivo, konac, til, fasadna i vrtna tkanja… Sve ih sabija na rubove „tijela“ koja nose tragove čovjekove odluke da prirodu prilagodi sebi, da (rodno/spolnu) kulturu podredi egu, da iznevjeri pozitivnu civilizacijsku putanju. Upravo zato važan je svaki trag uzlazne energije čija spremišta nalazimo u elementima crvene boje, žute boje sunca, zelene i narančaste. Nabori tila i prediva ovješenog s perjem, dinamiziraju prizor. Tijelo koje je zastalo, izašlo je iz svoje nevoljne statičnosti!  

Cjelokupni njegov ukrasni, tekstilni, a u naznakama i modni vokabular  pojačava intenzitet jednog te istog hipnotičkog raspoloženja. Tijelo je spremno na let! Na njegovoj monokromnoj fasadi, svaka je nit, pa i ona čelična, životvorni detalj. A svaka tkanina puna je magije poput kamenih nabora haljine Nike iz Samotrake izgledom tako tanke da se tijelo božice nazire ispod nje. Kod Vesne Kolobarić, čak se i oskudni (tekstilni) detalji na podlozi teške pustoši torza čine božanstvenima u svojoj snazi da slave život.

Ana Lendvaj


PTICA NA ŽICI -  BIRD ON A WIRE


TOPOGRAFIJA PTIČJE PERSPEKTIVE 
BIRDS TOPOGRAPHY

PTICA NA ŽICI -  BIRD ON A WIRE

PREFACE TO THE CATALOGUE
Vesna Kolobarić „…about wind, flying and movement!“

Can we trust a title that says that the artist will speak here  „… about wind flying and movement!“, or she only dreams about them, desires them, prays for them, but they – are not coming?! Basic impression is that everything of hers happens deep down, where there is no wind, flying and movement in everyday meaning of those words. It is true that we are in the underground with her, in the archaeology of an idea that makes her unpeaceful, and that appears in dozen ways as a silent  „military formation“ open to our search for the meaning of that multiplied picture. Everything seems simple: an impressive number of female torsos emerges from wall  „paintings“ and bases to which the author assigned the role of a narrator of a „silent story“. However, we have to decipher its contents by ourselves. That will not be difficult, but neither achievable to the end!
Torsos are female, there is nothing masculine in them, and it is logical to think about them as a female subject and his thought. What is that thought? It is sent to the whole world, but with striking non-existence of signs of the opposite gender, it is deciphered precisely as a thought about it – not to the end, and not only about it but surely about it. Everything what is excluded, speaks, in other words, about it as if it were present. It gives us a key for solving a riddle. It refers to an important layer of the story. To relations with contents that should be read off from those present.  Torsos are sculpted from grounded paper, with technique of papier-mâché. They are of dark, smothered tones; they are opaquely grey, black, dirtied. They appear slightly decayed! Such torso is a body that reacts. It reacts to everything around it, from its female subject, and is becoming a paradigm of gender/sexual constructions, but also of relations towards nature/landscape, culture as constructed, and not received, reality found by chance.  Underground messages gush out from difficult surfaces of the torsos.  
Protruded volumes of the torsos multiply emotions with their strength.  The artist adds to basic material for torsos - grounded and papier-mâché - cement, paints for wall, soil, granules from water filter, and cut-ready threads of the rope… In this way, every time she gets a different surface of a torso. A different art message.  That landscape of a torso, that „terra incognita“ pulsates slowly and unveils the author’s emotional equivalent – basically dark, but questioningly curious and fighting.  
It discovers its strength. It attempts to exploit an old artist’s entitlement to use all means to express intensity of the emotion. In some places, she adds to basic body of the torso emotionally incomparable warmer equivalents - lace, ready made objects, feathers, weave of wire in soldering technique, thick  impastos of glue, bass fibres, yarn, thread, tulle, facade- and garden weaves… She compresses them all to edges of the „body“ that carry traces of man's decision to conform nature to him, to subordinate (gender/sexual) culture to ego, to abandon positive civilization-course. It is for this reason that every trace of ascending energy is important. We find its repositories in elements of red color, yellow color of the Sun, green and orange. The folds of tulle and yarn suspended with feathers, dynamize the view. The body that halted, has come out from its unfortunate static quality!  

Its entire ornamental, textile, and in denotations also fashion vocabulary increases the intensity of one and the same hypnotic mood. The body is ready to fly! On its monochromatic facade, every thread, even the steely one, is life-giving detail.  And every fabric is full of magic like stony folds of Nike of Samothrace that appears so thin that body of the goddess is discernible under it. In Vesna Kolobarić's work of art, even scanty (textile) details on basis of ponderous desolation of the torso seem heavenly in their power to celebrate life.

Ana Lendvaj 
translation: Jasmina Pešek

PLAMIČCI -  FLAMES


PROCJEP -  THE GAP


TREPERAVI HORIZONT -  VIBRANT HORIZONT


TOPOGRAFIJA -  TOPOGRAPHY

ZUBATO ZELENILO - TOOTHY GREENNESS


MRAČAK -  LITTLE DARKNESS


TERRA ROSA

 ROZETA - ROSETEŽUTA TOČKA - YELLOW SPOT

FRONTALNI TAM - TAM
 JESEN - AUTUMN invitation

 catalog cover

CD cover


...and finally some photos from gallery Zvonimir in Zagreb :)

 ...and photos from Museum of town Djakovo


244 comments:

 1. Јe suis une jeune femme de quarаnte-huit bеrges ; jе n'ai pas de retenue en ce qui me concerne .
  Alaine à votre service
  Mon occupation principale, administratrice de base de données ! il parait que je suis un phénomène.

  Also visit my web blog; calendrier vacances scolaires 2014 martinique

  ReplyDelete
 2. You have made soke decent points there. I checked on tthe web
  for additional information about the issue and found most individuals will go along with
  your vjews onn this site.

  Feel free to visit mmy webpage; Visit This Website

  ReplyDelete
 3. Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you taking the time and energy to
  put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

  Also visit my web page: water softener San Antonio - sosblogs.com -

  ReplyDelete
 4. It's actually a great and useful piece of info. I am happy that you simply shared this useful info with us.

  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.


  My page ... inspect python ()

  ReplyDelete
 5. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each
  time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service? Thanks!


  Here is my web site ... water softener San Antonio, ,

  ReplyDelete
 6. Look at the bottom of the e-mail, you may have options to cancel receiving email.

  ...I appreciate all the comments that you write for my blog, but most of you are anonymous - for me it's a blind communications when I do not know who you are ;)

  ReplyDelete
 7. Hello! I could have sworn I've visited your blog before but after looking at
  a few of the posts I realized it's new to me.
  Regardless, I'm certainly pleased I found it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!


  Here is my weblog; plumber San Antonio

  ReplyDelete
 8. It's perfect time tօ make a feww plans for the future
  and it's time to bе happy. ӏ have learn this submit and if I mmay I ԝish tto ѕuggest үou feѡ attention-grabbing issues
  оr tips. Ƥerhaps you can write subsequent articles referring tօ this article.
  Ι wih to learnn moгe issues aout іt!

  My web рage - alpost51.Com

  ReplyDelete
 9. What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found
  It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like
  its aided me. Great job.

  my homepage - Diese Internet-Seite

  ReplyDelete
 10. It's amazing for me to have a site, which is useful designed for my experience.
  thanks admin

  Here is my page :: dieses graben

  ReplyDelete
 11. I like looking through an article that can make people think.

  Also, thank you for allowing for me to comment!

  Take a look at my site journals.fotki.com

  ReplyDelete
 12. I am really grateful to the owner of this web page who has shared
  this impressive paragraph at at this time.

  My website :: bankruptcy attorney fees Cherry Hill NJ

  ReplyDelete
 13. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!  my web blog :: Link anklicken

  ReplyDelete
 14. Why people still make use of to read news papers when in this technological globe everything is accessible on net?


  Also visit my weblog ... Den vollen Artikel lesen/anzeigen

  ReplyDelete
 15. This is very interesting, You're a very skilled
  blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I've shared your web site in my social networks!

  Stop by my homepage - free mistress cams

  ReplyDelete
 16. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm attempting
  to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of
  your ideas!!

  Here is my web blog; black mistress (brownwoodpoles.com)

  ReplyDelete
 17. Hello, I enjoy reading through your article.
  I wanted to write a little comment to support you.

  Here is my web page; search engine optimization basics seo

  ReplyDelete
 18. Hey there, You've done an incredible job.
  I will certainly digg it and personally suggest to
  my friends. I'm confident they will be benefited from this website.


  My homepage beste Site

  ReplyDelete
 19. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.
  I don't know why I am unable to join it. Is there anybody having the
  same RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  Check out my webpage ... hier umadressiert erhalten

  ReplyDelete
 20. My partner and I stumbled over here by a different page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i am following you.

  Look forward to exploring your web page repeatedly.

  Feel free to surf to my website :: ihre Antwort

  ReplyDelete
 21. Thanks for sharing your thoughts about Mehr. Regards

  My web blog :: Die Tatsachen erhalten

  ReplyDelete
 22. Hello, just wanted to mention, I loved this post. It was funny.
  Keep on posting!

  my homepage - hier herausfinden jetzt

  ReplyDelete
 23. Excellent weblog right here! Also your site so much up fast!

  What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your
  host? I want my website loaded up as fast as yours lol

  Look at my webpage ... zu dieser Site gehen

  ReplyDelete
 24. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this
  website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I'm looking to design my own blog and would
  like to find out where u got this from. thanks a lot

  Visit my website :: mehr lesen

  ReplyDelete
 25. Thanks for sharing such a nice opinion, article is fastidious, thats why i have read
  it entirely

  My web site :: Webseite besuchen

  ReplyDelete
 26. I visited several web sites except the audio feature for audio songs present at this web
  page is truly fabulous.

  Also visit my webpage - Hier

  ReplyDelete
 27. If you are going for finest contents like I do, only go to see this web site everyday because it presents feature
  contents, thanks

  Also visit my blog gehen Quelle

  ReplyDelete
 28. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
  you are just too fantastic. I actually like what you've acquired here, really like what you're saying and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and
  you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read much more from you.

  This is actually a tremendous website.

  Feel free to surf to my blog :: Unterhaltung mit

  ReplyDelete
 29. I got this site from my pal who informed me concerning this web page and at the moment this time I
  am visiting this website and reading very informative posts at this place.


  Review my blog hier lesen/anzeigen

  ReplyDelete
 30. What's up to every body, it's my first visit of this website; this web site includes amazing and in fact good material designed for
  visitors.

  Here is my blog post; nach rechts hier

  ReplyDelete
 31. Very good article! We are linking to this particularly great article on our
  site. Keep up the good writing.

  My web site: Meine Site

  ReplyDelete
 32. I loved as much as you'll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside
  case you shield this increase.

  my blog was Sie denken

  ReplyDelete
 33. You made some first rate points there. I appeared on the internet for the difficulty and located
  most individuals will go together with along with your website.  Here is my homepage - book of ra online spielen (bookofraspieler.com)

  ReplyDelete
 34. Hi there! This post couldn't be written any better! Reading this post
  reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this.

  I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.

  Many thanks for sharing!

  my blog post; www.easywaytosetupawebsite.info

  ReplyDelete
 35. Did I mention family guy the quest for stuff hack you
  tilt your device. Mobile applications based on old aged time.
  The iPad is its gaming capabilities.

  Feel free to visit my web site: Family guy the quest for stuff hack

  ReplyDelete
 36. Toutes les principales éducation se préparent
  à l'exigence de la construction d'utilisateurs de découpure
  cellulaire.

  Visit my blog post - Hockey Showdown download gratuito

  ReplyDelete
 37. Amazing issues here. I am very glad to peer your article.
  Thanks so much and I'm taking a look forward to touch you.
  Will you please drop me a mail?

  Take a look at my site league of legends rp hack

  ReplyDelete
 38. Nicce response in return of this query with solid arguments
  and explaining the whole thing regarding that.


  my web site - war thunder gameplay

  ReplyDelete
 39. I аm sure thiѕ article has touched all thе internet people,
  itѕ really гeally nice article օn building up
  new website.

  mƴ webpage - no Workout Supplement

  ReplyDelete
 40. Do you have a spam issue on this blog; I also am
  a blogger, and I was wondering your situation; we
  have developed some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, why not shoot
  me an e-mail if interested.

  Feel free to visit my site: overcome fibromyalgia

  ReplyDelete
 41. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again as
  exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.


  my web blog ... corner shower stall units (http://www.Flashbored.com/profile/729586/virfy.html)

  ReplyDelete
 42. Hi exceptional website! Does running a blog such as this require a large amount of work?
  I have very little understanding of programming however I had been hoping to
  start my own blog in the near future. Anyways, should you have any
  recommendations or techniques for new blog owners please share.I understand
  this is off topic however I simply had to ask. Kudos!

  Feel free to surf to my blog post Mass Coupon Submitter

  ReplyDelete
 43. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I am going to return once
  again since i have book-marked it. Money and freedom is
  the best way to change, may you be rich and continue to help other
  people.

  My homepage: how To make money online

  ReplyDelete
 44. Thіs piece of writing offers clear idea in favor ߋf tҺе neѡ users of blogging,
  that аctually ɦow to do bloggingg and site-building.  Мy web-site - what are The best pre workout supplements

  ReplyDelete
 45. I used to be able to find good info from your blog posts.


  my webpage; oak beams for sale

  ReplyDelete
 46. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us
  so I came to look it over. I'm definitely enjoying the
  information. I'm book-marking and will be tweeting this to
  my followers! Fantastic blog and excellent design.

  Feel free to visit my blog post :: Seite

  ReplyDelete
 47. We stumbled over here different website and thought I may as well
  check things out. I like what I see so now i am following
  you. Look forward to going over your web page yet
  again.

  Also visit my blog: Angry Birds Epic Hack

  ReplyDelete
 48. I love what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the superb works guys I've included you guys to blogroll.  Feel free to surf to my web site; CruiseCompete.com - Reviews

  ReplyDelete
 49. Everyone loves whatt you guys are up too. This type of clever work and coverage!
  Keeep up the amazing works guys I've added you guys to my blogroll.


  Here iss my weblog :: Wireless Beats By Dre

  ReplyDelete
 50. Toll gemachte Seite, Ԁas Layout gefaelltt mir sehr gut!
  War icher 'n haufen Arbeit.

  Ӎy web pаge: Kredit Sofortzusage

  ReplyDelete
 51. Greetings from Los angeles! I'm bored at work so I decided to check out your blog on my iphone
  during lunch break. I enjoy the information you present here and
  can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick
  your blog loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, great site!

  Review my website :: Star Trek Online Hack (jeuxhypercheats.com)

  ReplyDelete
 52. Whoa! Ƭhis blog lօoks just like my οld one! It's οn a completely ɗifferent topic but it haѕ pretty mսch tҺe same page
  layout and design. Superb choice οf colors!

  My website: Http://Paylatershops.com/deferred_billing/index.php/bill-me-later-or-pay-later-Shopping

  ReplyDelete
 53. I alwqys emailed tɦіs web site post page to all my friends, since if lіke tо read
  itt thnen mʏ links wіll tοo.

  my page low calorie recipes

  ReplyDelete
 54. I will right away snatch your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me understand so that I could subscribe.
  Thanks.

  My page: how to get free clash of clans gem

  ReplyDelete
  Replies
  1. In the column on the right you will find a "Subscribe To Post", "Follow by Email" and "Join this site", you are welcome! :)

   Delete
 55. It's remarkable to pay a quick visit this site and reading the views
  of all mates concerning this article, while I am also
  keen of getting know-how.

  Feel free to visit my web site ... canon eos rebel t3i

  ReplyDelete
 56. You actually mаke it seem so eаsy ѡith youir presentation but I find this topic to be actually something that I think I
  would never սndeгstand. It seems too complicated annd
  very broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to ǥet
  the Һang of it!

  My website purest pro Bio Cleanse

  ReplyDelete
 57. I am often to running a blog and i really appreciate your content.
  The article has truly speaks my interest. I am going to bookmark your site and keep
  checking for new information.

  My weblog :: Best Acne Treatment Products

  ReplyDelete
 58. You really make it seem really easy with your presentation but I find this matter to
  be really something that I feel I might by no means understand.
  It sort of feels too complicated and very wide for me.

  I'm taking a look forward in your next put up, I'll
  try to get the grasp of it!

  Also visit my web page ... Blitz Brigade Hack

  ReplyDelete
 59. Saved as a favorite, I love your website!

  My site - Bad credit Loan

  ReplyDelete
 60. I'm extremely inspired along with your writing talents as well as with the structure on your blog.
  Is this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Anyway stay up the excellent quality writing, it's uncommon to
  look a great blog like this one nowadays..

  Here is my web site thai sbobet

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks for the compliments! :)
   Blog I started writing for myself when I opened the web shops on Etsy. Nobody pay me for that ;) I am a professional artist and regularly exhibits in Croatia where I live but occasionally in Europe and the rest of the world. The blog I write about my inspiration, concepts of my art cycle and exhibitions. I graduated textile and fashion design, although in the last years mostly I work silver art jewelry. I finished web design too. I'm glad you like my work, follow my blog, new posts are coming soon! :)

   Visit my web shop: https://www.etsy.com/shop/VESNAjewelryART?ref=hdr_shop_menu

   Delete
 61. I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really
  really nice paragraph on building up new blog.


  my web-site: ออกแบบเว็บไซต์

  ReplyDelete
 62. When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and noww each time a comment
  iis added I get several emails wit the samme comment.

  Is there any way you can remove people from that service?
  Appreciate it!

  Also visit my web site - cell phone spy elite free download

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi,
   look at the bottom of the mail, "Do not want to receive these emails anymore? Unsubscribe" or similar text and click on "Unsubscribe".

   Delete
 63. It's remarkable designed for me to have a website, which
  is good for my experience. thanks admin

  Look at my web blog - jordans retro

  ReplyDelete
 64. Hello TҺere. I foսnd your bllog using msn. This is a verƴ well written articlе.
  I'll mɑke sure to booknark it and come back to read
  moire off your useful information. Thankѕ for tɦе post.
  I'll definitelƴ гeturn.

  Here is my page - goji berry benefits

  ReplyDelete
 65. Hi Dear, are you really visiting this website regularly, if so after that you
  will without doubt get pleasant know-how.

  Here is my weblog albert einstein love quotes

  ReplyDelete
 66. It's going to be ending of mine day, but before
  end I am reading this great post to increase my experience.


  My webpage :: Home Theatre Furniture ()

  ReplyDelete
 67. Hey! Do you usee Twitter? I'd like to follow you iff
  that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog
  and look fodward to new updates.

  Also visiit my website ... cell phone spy free trial download

  ReplyDelete
 68. Yes, you can follow me on Twitter, you are welcome: https://twitter.com/Vesna_Kolobaric

  ...but also visit my web shop VESNAjewelryART https://www.etsy.com/shop/VESNAjewelryART?ref=hdr_shop_menu

  ReplyDelete
 69. This is my first time pay a quick visit at here and i am actually impressed to read all at
  single place.

  Here is my web blog cell phone spy elite

  ReplyDelete
 70. Тhank you a bunch for sharіng this with all people
  you really realize what you are speaking about! Bookmɑrkeԁ.

  Kindly additionally talk over with my web site =).
  We can have а hyperlink trade arrangement among us

  My site ... good love song

  ReplyDelete
 71. I used to be able to find good advice from your content.


  Feel free to surf to my page; egg yolk

  ReplyDelete
 72. This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved tto start
  my oown blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you
  had to say, and mode than that, how youu presented
  it. Too cool!

  my homepage :: descargar cell phone spy gratuit

  ReplyDelete
 73. Greetings! Quick question that's completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my iphone4.

  I'm trying to find a template or plugin that might
  be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share.

  Appreciate it!

  Here is my web-site :: dentists west palm beach

  ReplyDelete
 74. These are genuinely fantastic ideas inn concerning blogging.
  You have touched some fastidious points here.
  Any way keep up wrinting.

  Look at my page :: spy equipment cell phone tracker

  ReplyDelete
 75. I think this is among the most vital info for me. And i'm
  glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great,
  the articles is really nice : D. Good job, cheers

  Also visit my website ... Raspberry Ketone Diet Pills

  ReplyDelete
 76. Wow, amazing blog format! How long have you ever been blogging
  for? you made running a blog glance easy.
  The entire glance of your site is great, let alone the content!


  My web site: here

  ReplyDelete
 77. Hi there, Yoou have done a great job. I'll certainly digg it andd personally recommend to my friends.
  I'm sure they'll be benefited froom this site.

  Visit my website; cell phone spy free for iphone

  ReplyDelete
 78. Very shortly this web site will be famous amid all blogging and site-building viewers, due to it's nice
  posts

  Also visit my web blog - 5SOS Amnesia Cover

  ReplyDelete
 79. Hello terrific website! Does running a blog such as this require a large amount of work?

  I've no expertise in computer programming but I was hoping
  to start my own blog soon. Anyway, should you have any
  ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off topic nevertheless I simply had to ask.
  Thank you!

  Here is my web-site - Moncler Italia

  ReplyDelete
 80. I just couldn't depart your site before suggesting that I
  extremely enjoyed the standard information a person provide in your visitors?
  Is going to be again continuously to inspect new posts

  Here is my web blog; 5 Seconds of Summer Amnesia Cover; ,

  ReplyDelete
 81. This is really interesting, You're a very skilled blogger.
  I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your web site in my social networks!


  Also visit my blog post :: sbobetsboth

  ReplyDelete
 82. Fߋrr newest news you have to goo to see the web and
  on world-wide-web I found this web site as a finest webѕіte fօr most up-to-date updates.


  Stop by my page; best poѕition to conceive baby (srncomm.Com)

  ReplyDelete
 83. Hi, I read your blog like every week. Your humoristic style is witty,
  keep it up!

  my site clash of clans hack android no survey, ,

  ReplyDelete
 84. It's difficult to find well-informed people for this topic, but you seem like you know what you're
  talking about! Thanks

  My blog :: kings road hack, www.youtube.com,

  ReplyDelete
 85. Right here is the perfect site for everyone who
  would like to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not
  that I really will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been discussed for many years.
  Wonderful stuff, just wonderful!

  Here is my webpage :: Hay Day Hack

  ReplyDelete
 86. Wow, fantastic blog format! How lengfthy have you ever bbeen blogging for?
  you made blogging lolk easy. The full look of your website is
  wonderful, let alone the content!

  Here is myy web page; gps cell phone tracker spy v2.1

  ReplyDelete
 87. Ich ollte einfacҺ einen netten Ԍruss da lassen. Bin eben auf eure Websiete gestߋssen.

  my web blog; Kredit ohne Einkommensnachweis

  ReplyDelete
 88. Wonderful blog үou Һave here but I was curious aƅout
  if yοu knww of any message boards tɦat cover the samе topics discussed іn this article?
  I'd reallʏ love to Ьe a pɑrt of community wҺere I сan ɡеt feed-bacҝ rom oother
  experienced people tɦat share tҺe sаmе
  intereѕt. If yyou ɦave any suggestions, plеase let mе қnow.
  Aρpreciate it!

  Feel free tο visit mу weblog: Http://Amr.Gratecs.com/portait/attachment/04

  ReplyDelete
 89. Hey just ԝanted tօօ givе yoս a brief heads up and lеt you қnow a ffew of the
  pictures aren't loading properly. I'm not sսre why but I
  tҺink іts ɑ linking issue. I've tгied it іn two different web
  browsers and ƅoth shοw the same outcome.

  Looҟ intօ my blog: Www.sdey.net

  ReplyDelete
 90. Saved as ɑ favorite, I liҡe youг blog!

  my weblog ... http://ek24.Tk/Musclebuildingfoods276854

  ReplyDelete
 91. Ԝhat i do not understood is in faϲt hοw уou are
  now not actuаlly a lot morе well-appreciated than you might be riǥht noѡ.You'гe very intelligent.
  ϒou realize thus signifiϲantly in terms օf tɦis
  topic, made me iin my opinion ƅelieve it fгom numerous vаrious angles.
  Itѕ like women aand men ɑге not interested exϲept it is one thing tо accomplish աith
  Lady gaga! Ƴour personal stuffs excellent. Alwaуs care for it up!


  my web blog ... http://Www.Pada1.com

  ReplyDelete
 92. This blog was... how ԁο үoս saү it? Relevant!!
  Finally Ӏ've found somеtɦing which helped mе. Mаny thanks!


  my homepage - instantly make

  ReplyDelete
 93. Riɡht away I am going to do my breakfast, afterward Һaving my breakfast coming οveг agаin to read other news.


  Ϻy web ρage :: www.Orifashion.cn

  ReplyDelete
 94. ʜello woould үou mind stating whiϲh blog platform үou'rе using?
  I'm planning to start mү own blog in tɦе near future ƅut I'm having a difficult time deciding Ьetween BlogEngine/Wordpress/B2evolution ɑnd Drupal.
  TҺе reason I aѕk is bеcause your design and style seems different
  thеn most blogs and I'm loоking foг ѕomething unique.
  P.S My apologies for bеing off-topic Ƅut Ӏ had to aѕk!  Feel free to visit mƴ web page; katrinacristy.com

  ReplyDelete
 95. Hey thеre! I'm ɑt work browsing your blog from my neѡ aple iphone!
  Just wanted to sɑy I love reading through your blog ɑnd loߋk forward to all your posts!
  Carry on the excellent ԝork!

  My blog post ... neatmethod.Com

  ReplyDelete
 96. If ƴоu are going for mօst excellent contents lіke Ι ɗo, juist pay a viit this site
  аll the time since it provides feature contents, thankѕ

  mу homepage :: www.there-cyclingshop.Co.uk

  ReplyDelete
 97. Good info. Lucky mе I founhd youг blog by accident (stumbleupon).
  І've book marked iit foг latеr!

  Herе is my blog post - watchscrubs.net

  ReplyDelete
 98. Hey there! I understand tҺis iѕ kind օf off-topic Ƅut I neeԁеd tο ask.

  Dоes operating a well-established website suich аs уours take a lot of work?
  I am completely new to writing ɑ blog Ƅut I do write in mƴ journal daily.

  I'd lіke to start а blog sߋ I can share my oѡn experience
  annd views online. Ρlease lеt mee know if you hаve
  any ҡind off recommendations ߋr tips for
  neѡ aspiring blog owners. Aρpreciate іt!

  Feel free tο visit myy blog popst ... No2 Blast

  ReplyDelete
 99. Thanks fߋr a marvelous posting! Ӏ genuinely enjoyed reading
  it, үou might bе a great author. ӏ will remember toߋ bookmark ƴour blog ɑnd maу come back in the foreseeable future.
  Ι want to encourage continue youг gresat ѡork,
  Һave a nice day!

  My ρage - Links.redurban.ca

  ReplyDelete
 100. Excellent blog here! Αlso youг site loads սp very fast!
  Whaat hostt аre yoս using? Can I gеt yοur affiliate link to yoսr host?
  I wiѕh my website loaded սp ɑs ԛuickly as yours lol

  My web site :: arginine Effects

  ReplyDelete
 101. Fօr thе reason tҺat thе admin of tҺis sire iѕ working, no questin νery quicκly it will Ьe ԝell-known, due to its quality contents.


  Check ߋut mmy web site ... Www.Roguerecordsamerica.Com

  ReplyDelete
 102. Hi, this weekend iѕ fastidious designed fߋr mе, since
  thiѕ point iin time і am reading tɦis enormous educational article here ɑt my residence.  Check οut my web pɑge :: Na.gg

  ReplyDelete
 103. I hаve beеn surfimg online more than 4 hours tοday, yett Ι
  nevеr foսnd any interesting article lіke yours.
  Ιt іs pretty worth еnough fοr me. Personally, if ɑll web owners ɑnd bloggers mаԁe goօd
  content aѕ ʏοu diԁ, the internet will bе a lot morе useful than ever
  before.

  ʜere iss mƴ website; Sologay.tv

  ReplyDelete
 104. Howdy ӏ ɑm so delighted I foսnd yoսr website, І really found yߋu by error, ѡhile I ѡas searching on Askjeve
  foг ѕomething else, Anyhow I am herе now and would
  juѕt like to say kudos foг a remarkable post ɑnd a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), Ӏ don’t haνe time tօ go through it all ɑt the moment Ьut I have
  bookmarked іt and аlso adɗed үоur RSS feeds, sο
  when Ӏ have time Iwill Ьe back to read muϲh more, Pleаse dο keеp up the superb b.


  Revieew mƴ webpage: http://summer-courses.agh.edu.pl/modules.php?name=your_account&op=userinfo&username=dqqr

  ReplyDelete
 105. Have ʏou eveг thοught about creating ɑn ebook or guest
  authoring ߋn other sites? I hɑve a blokg
  based uƿon on the samе іnformation you discuss
  аnd ԝould rеally like tο haνe yoս share somе stories/іnformation. I know myy readers would value your work.
  If үou are еven remotely intеrested, feel free tо shoot me
  ɑn e mail.

  Here is my sitye ::amoillario.blog.tiscali.it

  ReplyDelete
 106. I lіke the valuablle info you provide in үour articles.
  I'll bookmark ʏour blog ɑnd check agɑin Һere regularly.
  Ӏ'm qite certɑіn I will learn plenty ߋf new
  stuff right here! Gօod luck for the next!

  Heгe is my homepage - arm Muscle Exercise

  ReplyDelete
 107. I'm gone to tell my lіttle brother, that he should ɑlso go to
  sеe this web site оn regular basis tߋ take updated fгom
  hottest news update.

  mу web-site; Sherril heckert

  ReplyDelete
 108. Dοes ƴouг blog ɦave a contact ρage? Ι'm having a tough timee locating іt but,
  I'd like to send уߋu аn email.Ι've ցot ѕome suggestions fоr ʏоur blog ʏօu mіght be inteгested іn hearing.
  Eityer way, gгeat site and I look forward tօ seеing іt improve оver time.


  mʏ web blog Ntjc5.com

  ReplyDelete
 109. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I'll be subscribing in your rss feed and I'm
  hoping you write once more soon!

  Also visit my website - Austin Business Network

  ReplyDelete
 110. You really make it seem really easy together with your presentation however I to find
  this matter to be actually one thing which I feel I would never understand.
  It seems too complicated and extremely wide for me. I am having a look forward on your subsequent put up, I will try to get the
  grasp of it!

  Also visit my web blog; buy facebook likes review

  ReplyDelete
 111. Thanks for sharing such a nice thinking, paragraph is pleasant, thats why i
  have read it fully

  my page ... frank kern success - ,

  ReplyDelete
 112. Great weblog right here! Additionally your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I am getting your affiliate
  link in your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

  Here is my weblog :: gta gratuit 5 codes dns

  ReplyDelete
 113. This savings plan will take some effort on your finances can be a good
  wage and my mom how to care for your local stores. So an annuity comes in as cash outflows in the bond you know.


  my web blog ... Family Financial Centers

  ReplyDelete
 114. Hello! I've been reading your web site for a long time
  now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from
  Huffman Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic
  work!

  Here is my web page :: Rochester SEO Management

  ReplyDelete
 115. Excellent web site you have here.. It's difficult to find high quality writing like yours
  these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!


  Here is my blog Athletic Greens

  ReplyDelete
 116. Useful info. Lucky me I found your site by accident, and I am stunned why
  this twist of fate didn't came about in advance! I bookmarked it.


  Visit my website potrošnni material

  ReplyDelete
 117. Hi there, I found your site by the use of Google even as looking for a similar matter, your website
  came up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just become aware of your weblog through Google, and located that it is really informative.
  I'm going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue
  this in future. Numerous folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Feel free to visit my website ... business class flight deals

  ReplyDelete
 118. I know you may be thinking, "Why don't they get a REAL job. The second a gorgeous guy appears, all wrists, magically and in unison, tend to turn outwards or to the side. By the way, the latter two wines aren't even based on the same grape.

  Feel free to visit my page ... Sweet Potato

  ReplyDelete
 119. I like the helpful info you provide for your articles.

  I will bookmark your weblog and test again right here frequently.

  I am reasonably certain I will be informed plenty of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

  My website: comment pirater un compte gmail

  ReplyDelete
 120. Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers
  and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!


  My blog: shortterm car insurance

  ReplyDelete
 121. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to enhance my website!I
  suppose its ok to use some of your ideas!!

  Look into my homepage: how to make money fast

  ReplyDelete
  Replies
  1. No, that's totally wrong! I designed my blog by myself and write my thoughts. Everyone should make presentation of his work by him self, it's bad to be a parasite. This is my intellectual property. Please show respect and do not look at my blog as free of charge self-service.
   Thank you!
   Vesna - Blog owner

   Delete
 122. Thank you for some other magnificent post. The place else may anyone
  get that kind of info in such an ideal manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.


  My blog; loan cost

  ReplyDelete
 123. I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes
  which makes it much more enjoyable for me to come here
  and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

  Exceptional work!

  Feel free to visit my site weight loss Supplements

  ReplyDelete
  Replies
  1. I created my blog by my self, I passed the exam for web designers, this makes easier work on the blog, but I have also diploma for textile and fashion design so every kind of design for me is challenge and pleasure :)

   Delete
 124. For the reason that the admin of this website is working, no uncertainty very rapidly it will be
  renowned, due to its feature contents.

  my webpage; 60 days payday loans

  ReplyDelete
 125. Do you mind if I quote a few of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the exact same area of interest as yours
  and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Regards!

  Check out my page equity mortgage loans

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please do not use my texts or photos, they are my intellectual property, I have the copyright. I write a blog to present my art and my web shops, you can buy my art, this is how I live and pay my bills. You can share a link of my blog, but I repeat - DO NOT USE MY TEXT ..I really work very hard and don`t like if somebody just take my subject to fill his empty space in web page or blog, I hope you understand me :)

   Delete
 126. Hi are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my
  own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

  Here is my homepage - Eliminate credit card debt

  ReplyDelete
 127. Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's webpage
  link on your page at appropriate place and other person will
  also do similar in favor of you.

  my homepage ... tenga

  ReplyDelete
  Replies
  1. Link exchange is a friendly gesture, but if I understand the previous post someone wants my post, texts put into his blog ... or I misunderstands ;) ... I live in Croatia, Croatian language is my first , English is my second language if I misunderstand something I accept the explanation ... from time to time happens that someone is using my texts and photos of works so I am just careful, don `t let me wrong ;)
   Best regards from Croatia, Europe! *-*

   Delete
 128. Thanks very interesting blog!

  Feel free to visit my website ios8

  ReplyDelete
 129. Ԝe stumbled over here different website and thought I may as welll check things out.
  I like what I see sο now i'm following ʏou.
  Look fоrward to looking over your web page again.

  Feel free to visit my web site :: acai Berry weight loss supplements

  ReplyDelete
 130. Hey I am so grateful I found your web site, I really found you
  by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all
  round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through
  it all at the minute but I have bookmarked it and also
  added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
  awesome job.

  My homepage; Sleeping Prince Cheat

  ReplyDelete
 131. Greetings from Colorado! I'm bored at work so I decided to check out your
  blog on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and
  can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!


  Feel free to surf to my homepage SEO Conference

  ReplyDelete
 132. Hi I am so delighted I found your blog page, I really
  found you by error, while I was searching on Aol for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added
  in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome jo.  my homepage ... dentistry magazine (http://simcope.com.br/node/15139)

  ReplyDelete
 133. I know this website offers quality dependent content and other
  material, is there any other site which presents these stuff in quality?


  Stop by my web page gossip lanka

  ReplyDelete
  Replies
  1. Last days there is error on the blog and I do not see the gadgets of my web shops, but look on the right side of the blog, I have links to my web shop, you're welcome! *-*

   Delete
 134. It is actually a great and useful piece of info. I am
  satisfied that you just shared this helpful
  info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for
  sharing.

  my site; Garcinia Cambogia Pure Extract Review

  ReplyDelete
 135. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire
  someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would
  like to know where u got this from. many thanks

  Also visit my blog; ceuticell Review

  ReplyDelete
 136. It's awesome for me to have a site, which is
  helpful for my knowledge. thanks admin

  Also visit my web page ... Nutra Green Coffee

  ReplyDelete
 137. Awesome issues here. I'm very happy to peer your post.
  Thanks so much and I'm looking ahead to touch you.

  Will you kindly drop me a e-mail?

  My website - Vapor Smarts Reviews

  ReplyDelete
 138. Excellent write-up. I definitely love this website. Keep writing!


  my weblog xtreme testrone Reviews

  ReplyDelete
 139. Hey would you mind stating which blog platform you're
  using? I'm looking to start my own blog soon but I'm
  having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!


  My webpage timberland el corte ingles

  ReplyDelete
 140. Hi, i feel that i noticed you visited my website so i got here to go back the want?.I'm attempting to
  in finding issues to enhance my website!I guess its
  good enough to make use oof some oof your ideas!!

  Also visit my web blog - big win basketball cheats ipod

  ReplyDelete
 141. Article writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can write otherwise it is complex to write.


  Take a look at my web blog :: Flappy Bird Cheats

  ReplyDelete
 142. I simply couldn't leave your website before suggesting that I extremely loved the standard information an individual supply in your visitors?
  Is gonna be again regularly to investigate cross-check new posts

  my blog post: nuvitaderm

  ReplyDelete
 143. Greetings from Los angeles! I'm bored to death at work so
  I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you provide here and can't wait to take
  a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!


  Here is my weblog - flawless Youth Review

  ReplyDelete
 144. An intriguing discussion is worth comment. I think that you should publish more about this
  issue, it may not be a taboo subject but typically people don't talk about these issues.
  To the next! All the best!!

  Here is my web page :: Superior Test X Review

  ReplyDelete
 145. You're so awesome! I dont suppose I've learned anything like this
  before. So pleasant to find anybody with some authentic thoughts on this subject.
  truly thank you for starting this up. this web site is some thing that's desired on the web, someone with a little bit
  creativity. very helpful job for bringing something new to the internet!


  Feel free to surf to my website; Acnescarcream11.blogspot.com

  ReplyDelete
 146. I’d should talk to you here. Which is not one thing I do!
  I really like reading a post which can make men and women believe.

  Furthermore, thanks enabling me to comment!

  Also visit my web page: treatment for stretch marks during pregnancy

  ReplyDelete
 147. My brother recommended I may like this website. He was entirely right.
  This publish truly made my day. You cann't consider just how a lot time I
  had spent for this information! Thanks!

  Also visit my site ... buy instagram followers

  ReplyDelete
 148. Hello, i believe that i noticed you visited my web site thus i came to go back the prefer?.I am attempting to to find
  things to improve my web site; ,
  !I guess its ok to use some of your concepts!!

  ReplyDelete
 149. Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from
  this web site, and your views are good in support of new people.


  my site: webpage

  ReplyDelete
 150. This is a topic which is close to my heart... Cheers! Where are your contact details
  though?

  Here is my web page ... Seneca Skin

  ReplyDelete
 151. I will right away grasp your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please allow me realize in order
  that I may just subscribe. Thanks.

  My blog ... Reviews

  ReplyDelete
 152. Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like Wordpress
  or go for a paid option? There are so many choices out there that
  I'm completely overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks!


  Feel free to surf to my website :: post_26440746

  ReplyDelete
 153. I like this website a lot for it has plenty of great information.

  Feel free to visit my website stretch marks after pregnancy treatment

  ReplyDelete
 154. Everything is very open with a really clear explanation of the
  issues. It was definitely informative. Your website is very
  helpful. Thanks for sharing!

  my web page post_22848664

  ReplyDelete
 155. I am sure this articfle has touched all the internet viewers, its really really nice piece of writing onn building uup new website.  my homepage ... big win football hack

  ReplyDelete
 156. I am regular reader, how aree you everybody? This paragraph posted at this site is truly
  pleasant.

  My weblog ... 8 ball pool coin hack

  ReplyDelete
 157. I’m not that muϲh of а internet reɑder to be honeѕet bսt your blogs reɑlly nice, keep it up!
  I'll goo ahead and bookmаrk your sitе to come back llater on. Ӎany thanks

  Also visjt my webpage :: wedding dress designers

  ReplyDelete
 158. Remarkable things here. I am very glad to see your article.
  Thank you so much and I am having a look ahead to touch you.
  Will you kindly drop me a mail?

  My web page :: Elite Test Reviews

  ReplyDelete
 159. You can definitely see your expertise within the article you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
  Always go after your heart.

  Feel free to surf to my blog post - post_26439236

  ReplyDelete
 160. Hello there, I found your blog by the use of Google whilst looking for a comparable topic, your site came up,
  it looks great. I've bookmarked it in my google bookmarks.


  Hello there, simply changed into aware of your weblog through Google, and
  located that it is truly informative. I'm going to be careful for
  brussels. I'll appreciate if you continue this in future.
  A lot of other folks will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

  Also visit my web site; Flawless Youth Review

  ReplyDelete
 161. Hi there, You've done a fantastic job. I will definitely
  digg it and personally recommend to my friends.
  I'm confident they will be benefited from this site.

  My website - Max Slim

  ReplyDelete
 162. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless
  imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"!
  Your content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably
  be one of the greatest in its niche. Superb blog!


  My web site; Miracle Skin Transformer Reviews

  ReplyDelete
 163. It's a shame you don't have a donate button! I'd
  definitely donate to this brilliant blog! I guess for
  now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

  Feel free to surf to my web page; juvalife Reviews

  ReplyDelete
 164. These are genuinely enormous ideas in about blogging. You have touched some nice points here.
  Any way keep up wrinting.

  Feel free to surf to my website natural cures for hypothyroidism

  ReplyDelete
 165. For latest news you have to pay a visit world-wide-web and on the web I found this website as a best website for latest updates.


  Visit my weblog :: flowers

  ReplyDelete
  Replies
  1. You are just make nice surprise for me with this information! Can you send me link where you are find my web site/blog?
   Thanks in advance!
   admin - Vesna *-*

   Delete
 166. I want to thank everyone for visits to my blog and for your support for my art. That means a lot to me. It is pleasure read your comments. I work a lot in the studio and do not have much time, soon I'll answer some of your questions. Until then, I send you nice regards from Croatia from my small studio, from my little Paradise!
  blog admin - Vesna *-*

  ReplyDelete
 167. Thanks for finally writing about > "SAMOSTALNA IZLO�BA "...o vjetru, letu i pokretu!" SOLO EXHIBITION ""...about wind, flying and movement!"" < Liked it!

  Visit my web-site :: real Twitter Followers

  ReplyDelete
 168. After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever
  a comment is added I get four emails with the same comment.
  There has to be a means you can remove me from that service?
  Appreciate it!

  Here is my website; Power Precision Reviews

  ReplyDelete
 169. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.  my web-site Be Careful With My Heart October 14 2014

  ReplyDelete
 170. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and from now on each
  time a comment is added I recieve four emails with the same comment.
  Is there an easy method you are able to remove me from that service?

  Thanks!

  Also visit my website :: Paid Social Media Jobs Reviews

  ReplyDelete
 171. This is a topic which is close to my heart... Many thanks!
  Exactly where are your contact details though?


  Here is my site Ultimate Flush Review

  ReplyDelete
 172. Јe syis pгessée de lire le prochain article

  Visit my web site :: salope

  ReplyDelete
 173. Howdy! This article could not be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous
  roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this
  post to him. Fairly certain he'll have a very good read.

  Thanks for sharing!

  my web blog ... http://drstephengordon.com/ ()

  ReplyDelete
 174. Now I amm ready to do myy breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read additional news.


  Also visit my web siye - pylon signs in toronto ()

  ReplyDelete
 175. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just
  too fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you
  are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it sensible. I cant wait to read much more from you.
  This is actually a tremendous web site.

  Have a look at my homepage :: Biogeniste

  ReplyDelete
 176. Thanks for any other informative website. The place
  else may I get that kind of information written in such a perfect method?
  I have a project that I am simply now working on, and I've been at
  the glance out for such information.

  Stop by my site - porn

  ReplyDelete
 177. Thanks for finally writing about > "SAMOSTALNA IZLO�BA "...o vjetru,
  letu i pokretu!" SOLO EXHIBITION ""...about wind, flying and movement!"" < Loved it!

  my web-site :: Boom Beach Diamonds Hack

  ReplyDelete
 178. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make
  my blog jump out. Please let me know where you got your
  design. With thanks

  Stop by my webpage ultimate flush Review

  ReplyDelete
 179. You are so awesome! I don't believe I've truly read anything like this before.

  So good to find another person with genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. thanks for starting this up. This site is something
  that is required on the web, someone with a bit of
  originality!

  Here is my web page ... Group Deal Tools Reviews

  ReplyDelete
 180. I do accept as true with all the ideas you've offered to your post.

  They're really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are too brief for starters.
  May you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

  My web-site ... dummy cord

  ReplyDelete
 181. wonderful issues altogether, you just gained a new reader.
  What may you recommend in regards to your publish that you made a few days ago?
  Any sure?

  Also visit my blog post - ผ้า นวม

  ReplyDelete
 182. Does your website have a contact page? I'm having problems
  locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've
  got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward
  to seeing it grow over time.

  Here is my web page ... Lawyer Joseph Plazo

  ReplyDelete
 183. This is really attention-grabbing, You are an overly skilled
  blogger. I have joined your feed and stay up for in the hunt for more of your fantastic post.
  Additionally, I have shared your site in my social networks

  Feel free to surf to my page; Hack Lot

  ReplyDelete
 184. I don't even know how I ended up right here, however I assumed this post
  was great. I don't recognise who you are but definitely you are going to
  a famous blogger if you happen to are not already.
  Cheers!

  my blog post: descargar minecraft para pc

  ReplyDelete
 185. What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this
  I've found It positively helpful and it has helped me out loads.
  I'm hoping to give a contribution & help different customers like its helped me.
  Good job.

  Feel free to visit my blog: Garcinia cambogia miracle

  ReplyDelete
 186. I do not even understand how I finished up right
  here, but I believed this publish was once good. I don't recognize who you might be however
  definitely you're going to a famous blogger if you aren't
  already. Cheers!

  Also visit my blog; Ultrasize Reviews

  ReplyDelete
 187. Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your article seem to be running off the screen in Opera.
  I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you
  know. The design look great though! Hope you
  get the problem fixed soon. Kudos

  My webpage; bakery story collectibles salt shaker

  ReplyDelete
 188. You're so awesome! I don't suppose I've read through anything like that before.
  So good to discover another person with a few genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with a little originality!


  Feel free to surf to my web site: Nuvo Cleanse Reviews

  ReplyDelete
 189. Hi it's me, I am also visiting this website regularly,
  this site is in fact fastidious and the viewers are
  in fact sharing good thoughts.

  Check out my web site San Antonio water softener

  ReplyDelete
 190. Howdy! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this
  article to him. Fairly certain he will have a good read. Many
  thanks for sharing!

  My homepage; https://belligerentfond00.jux.com/3979323

  ReplyDelete
 191. Hi, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing information,
  that's truly fine, keep up writing.

  my web-site - http://fbwave.com/comprar-seguidores-en-instagram.php

  ReplyDelete

About inspiration - ABOUT MY ART, ABOUT MY LIFE

  On the right side you have the TRANSLATE button, you can translate the text into your language. ABOUT MY ART, MY LIFE O MOJOJ UMJETNOSTI ,...